Jakie towary zaliczają się do transportu ADR?

Transport towarów niebezpiecznych obwarowany jest wieloma wymaganiami formalnoprawnymi. Chociaż może wydawać się to uciążliwe, te obwarowania są konieczne, ponieważ niedotrzymanie odpowiednich warunków transportu mogłoby sprawić, że towary ADR będą niosły zagrożenie dla ludzi, zwierząt lub środowiska. Transport towarów ADR zawsze stanowi spore wyzwanie dla firm transportowych i spedycyjnych. Ale jakie towary zaliczają się do kategorii ADR? Odpowiadamy!

Co to znaczy ADR?

Skrót ADR pochodzi z języka francuskiego i oznacza „Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route”. Na język polski tłumaczy się to, jako „Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych”. Po raz pierwszy umowę tę podpisało dziewięć państw dnia 30 września 1957 roku. Polska dołączyła do grona tych państw 18 lat później.

Depozytariuszem tej umowy jest Sekretarz Generalny ONZ. To jednak niejedyny dokument, w którym zawarte są przepisy transportowania towarów ADR. Osoby decydujące się na transport ADR w Polsce muszą przestrzegać także zapisów Konwencji CMR oraz Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz.U. 2011 nr 227 poz. 1367).

Kto może transportować ładunki ADR?

Jednym z wyzwań dla firm transportowych i spedycyjnych jest fakt, że transportu ładunków ADR nie może podjąć się każdy kierowca. I lata doświadczenia nie mają tutaj nic do rzeczy. Kierowca ADR musi przejść specjalne szkolenia oraz zdać egzamin państwowy i uzyskać zaświadczenie zezwalające mu na transport drogowy towarów niebezpiecznych. Co istotne samo szkolenie podstawowe nie wystarczy do tego, aby kierowca mógł transportować wszystkie możliwe ładunki niebezpieczne. Oprócz kursów podstawowych istnieją także szkolenia uzupełniające np. szkolenie specjalistyczne ADR dla cystern.

Jakie są klasy ładunków ADR?

Łącznie wyróżniamy aż 13 klas ładunków ADR. Każdy z nich posiada wymagania dotyczące m.in. oznaczenia w czasie transportu, czy warunków technicznych pojazdów, którymi są przewożone. Niektórych ładunków ADR nie można także ładować razem w jednym pojeździe. Szczegóły dotyczące wszystkich warunków przewozu można znaleźć w załączniku B umowy ADR. Z kolei klasy ładunków niebezpiecznych to:

 • Klasa 1: materiały wybuchowe (w tym materiały stanowiące zagrożenie wybuchem masowym, rozrzutem itd.)
 • Klasa 2: gazy (palne i niepalne, trujące i nietrujące)
 • Klasa 3: materiały ciekłe zapalne
 • Klasa 4.1: materiały stałe zapalne, materiały samoreaktywne, materiały wybuchowe stałe odczulone
 • Klasa 4.2: materiały samozapalne
 • Klasa 4.3: materiały, które w kontakcie z wodą wytwarzają gazy zapalne
 • Klasa 5.1: materiały utleniające
 • Klasa 5.2: nadtlenki organiczne
 • Klasa 6.1: materiały trujące
 • Klasa 6.2: materiały zakaźne
 • Klasa 7: materiały żrące
 • Klasa 8. różne materiały i przedmioty żrące

Jak można się domyślić, biorąc pod uwagę różnorodność ładunków ADR, taki transport będzie interesował przedstawicieli wielu różnych branż. Jeśli szukasz oferty sprawdzonej firmy transportowej oferującej transport towarów niebezpiecznych, skontaktuj się z przedstawicielami Eltmar.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *